Karaoke Giang nam cửu khúc - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Giang nam cửu khúc

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Giang Nam 40 câu

Nhị nữ anh hùng - Tác giả: Mười Phú

Giang Nam cửu khúc

Nhị nữ anh hùng
Viết lời : Mười Phú

Lớp I - (Khúc 1)
1.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Đốt nén.. hương (oan)
em cầu xin (liu) hồn anh (=) (liu)
linh hiển (-) (Lĩu) chứng cho tấm lòng (son) (oan)
2.- Nhìn làn khói bay (liu) mờ tỏa (-) (lĩu)
mà lệ hận trào tuông (oan) ( -- )
Trách ai (liu) gây cảnh chia (ly) (liu)
để cho (-) (liu) phu-thê cách (biệt) (xệ)
3.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Từ đây (xê)
trên nẻo lộ-quan (líu) còn đâu (=) (líu)
hình bóng (-) (xê) người bạn năm (nào) (hò)
4.- Dư-âm khi xưa (xang) đã tắt hẳn (-) (xể)
theo giấc mơ tàn (hò) ( -- )
còn lại nỗi buồn (xề) đang gieo (rắc) (ú)
vào trong tâm-tư (liu) ( == )

Khúc 2:
5.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Chàng hy-sinh (oan)
( -- ) một bản thân (=) (liu)
cho hồn nước (-) (ú) sống mãi ngàn (thu) (oan)
6.- Cho non sông (liu) tổ-quốc (-) (lỉu)
bừng sáng ánh vinh-quang (oan) ( -- )
Cái chết vẽ-vang (liu) cho lý-tưởng thanh (cao) (liu)
nét son vàng (liu) còn ghi (đậm) (xề)
7.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Chí kiêu-hùng (xề)
điểm tô thêm (liu) uy-danh (=) (liu)
của người (-) (xề) bất-khuất hiên-(ngang) (oan)
8.- Chất-chứa nỗi (liu) câm-hờn (-) (xề)
hờn cho vận nước ly-ta n (oan) ( -- )
Nhân-dân (liu) đau-khỗ lầm-(than) (liu)
dưới chế-độ (xãng) của lũ bạo-(tàn) (lịu)
9.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Tuy rằng (hò)
vì danh-dự (Xự) chàng hy-sinh (=) (xự)
để khỏi (-) (Xê) nhìn thấy cảnh đau (lòng) (hò)
10.- Buồn thương của hai em (Xang) khôn tã (-) (xể)
lệ đổ tuông giòng ( Hò ) ( -- )
Sống sao được ( Xự ) khi lòng (ta) (Xê)
hận oán (-) ( Xê ) còn nặng (mang) (xang)
11.- Tuốt thanh gươm (xang) em thề quyết (-) (xể)
trả mối hận thù (hò) ( -- )
Nguyện tiêu-diệt ( Xự ) bè lũ bất (chánh) (xê)
rữa xong (-) (xê) món nợ máu (xương) (xang)
12.- Cho vong-linh (xang) anh thõa-mãn (-) (xể)
dưới chốn cữu-nguyên (xang) ( -- )
Được hã dạ (xê) được ngậm (cười) (hò)
khi lịm mình (hò) trong giấc ngủ ngàn-(thu) (xang)

Khúc 3:
13.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Chị em (liu)
( -- ) chiêu mộ quân (binh) (liu)
chờ dịp (xể) khỡi-nghĩa phất (cờ) (xàng)
14.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Chẳng bao lâu (liu)
( -- ) hai bà kết (thâu) (liu)
một đạo binh (xể) tinh-nhuệ hùng-(cường) (xàng)
15.- Ngày hôm nay (xang) đã kết-quả (-) (xể)
được toại nguyện (xự) ( -- )
Bà hân-hoan (xê) hãnh-diện (=) (xự)
sự mong ước (-) (xê) đã đạt (thành) (hò)
16.- Dân, quân (xang) nhất trí (-) (xể)
hăng-hái diệt thù (hò) ( -- )
Mộng tham tàn (xề) sẽ tan (biến) (ú)
đất Việt sáng ánh vinh-quang (liu) ( == )

Lớp II :
(từ câu 17 đến câu 34, gồm các khúc 4, 5, 6. Trùng lại lớp 1, nên không viết lời đoạn nầy).

Lớp III : (Khúc 7)
35.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Trận thư-hùng (hò)
vô cùng (xàng) quyết-liệt (=) (xề)
hai bà (-) (hò) đã chiến-thắng vẽ-(vang) (xang)
36.- Quân xâm-lăng (xang) cướp nước (-) (xể)
đã bị vỡ tan (xang) ( -- )
Trên đường rút lui (liu) đám tàn (quân) (liu)
cùng Tô-Định (liu) thoát chạy về (ngay) (xang)
37.- Quê-hương ta (xang) từ đây (-) (xê)
không còn chiến-tranh (xang) ( -- )
Cãnh bình yên (oan) đã trở về (=) (xề)
trên dãy đất (ú) quý mến thân (yêu) (oan)
38.- Ngày vinh-qu ang (oan) đưa đến (-) (ú)
ánh đuốc bừng soi (oan) ( -- )
Sau bao năm dài (xề) bị khép (kín) (ú)
trong cãnh lao lung (liu) ( == )
39.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Nơi Mê-Linh (oan)
đồng suy tôn (liu) bà lên (=)
chấp chánh (-) (ú) lấy hiệu là Trưng-Nữ-(Vương) (oan)
40.- Gương anh-hùng (liu) nhị nữ (-) (ú)
sáng chói bốn phương (oan) ( -- )
Xa gần (xề) đều cãm (mến) (ú)
phục tùng uy-danh (liu) ( == )
41.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Lãnh-đạo quốc-gia (liu)
( -- ) hai bà chăm (lo) (liu)
việc nước (xãng) được chu (toàn) (xề)
42.- Dân, quân (liu) chung nhau xây đấp (xế)
nền móng nước nhà (xừ) ( -- )
Chánh-sách an dân (liu) đem lại giang-(san) (xê)
được cãnh (-) (xê) thanh-bình thạnh-(trị) (xự)
43.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Toàn dân (xê)
nước Việt (xự) từ đây (=) (xê)
vui sống (-) (xự) chuỗi ngày hạnh-phúc tự-(do) (xê)
44.- Thoãi mái yên vui (líu) chủ quyền được khôi phục (xự)
dân trí nâng cao (xê) ( -- )
cũng do (liu) sự nhứt trí đồng (tâm) (xê)
dưới trên (xê) đều như (một) (xự)

Khúc 8:
45.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Thời-gian (xê)
chỉ có (líu) ba năm (=) (líu)
chiến cuộc (-) (xê) tái diễn nổ (bùng) (hò)
46.- Quân xâm-lăng tràn qua (xang) biên-giới (-) (xê)
mở trận thư-hùng (hò) ( -- )
Do tướng Mã-Viện (xự) cầm đầu thống (lảnh) (xê)
hàng vạn (xê) đại đội hùng (binh) (xang)

Lớp IV:
47.- Quyết tâm (xê) rữa mối hận thù (hò)
bởi cuộc (hò) chiến bại năm xưa (xang)
( -- ) ( == )
( -- ) Cố sức chống (ngăn) (xang)
48.- Nhưng quân ta (xang) khó nỗi (-) (xê)
cự đương (xang) ( -- )
Vì gặp phải (xê) một lực-lượng binh (hùng) (hò)
nên cam đành (hò) thảm bại đau (thương) (xang)
49.- ( -- ) Trãi qua (xang)
cơn máu lửa hãi-hùng (hò) làm tan nát đất Mê-Linh (xê)
Uổng bao công (liu) đuỗi giặc xâm-(lăng) (xê)
rồi nay (xê) hoàn-toàn phủi (sạch) (xự)
50.- Giang-san (xang) gấm vóc (-) (xê)
nhuộm màu đen tối u buồn (hò) ( -- )
Dân-tộc (xự) phải mang thảm (họa) (xê)
sống trong (xê) xiềng xích gông (cùm) (hò)
51.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Thôi rồi (hò)
hai bà (xàng) nữ kiệt (=) (xề)
nay đành (-) (hò) thất-bại cơ (binh) (xang)
52.- Dẫu ở trong (xang) cô thế (-) (xể)
nhưng chí-khí hiên-ngang (xang) ( -- )
Thinh danh (liu) không dễ bị ố-(hoen) (liu)
cho đến khi (liu) kiệt sức tàn (hơi) (xang)

Khúc 9:
53.- Lực-lượng yếu suy (xê) nhưng máu câm hờn (hò)
bầu huyết quản (hò) vẫn nung sôi (xang)
( -- ) ( == )
( -- ) Giòng Hát (vang) (xang)
54.- Đã kết liễu (xang) hai kẻ (-) (xể)
bạc mạng hồng-nhan (xang) ( -- )
Vùi chôn (xê) đôi linh-(hồn) (hò)
Của bậc anh-hùng (hò) liệt nữ hiên-(ngang) (xang)
55.- ( -- ) Dư âm (xang)
còn để lại bằng (hò) sự buồn than (xê)
Lòng tiếc thương (liu) khó xóa (tan) (xê)
Mỗi khi (-) (xê) bùi-ngùi nhớ (lại) (xự)
56.- Giọng hát-vang (xang) như ngừng chảy (-) (xể)
để chia sẽ nỗi đau buồn (hò) ( -- )
Mờ-mịch (xự) sương chiều rơi (tỏa) (xê)
Đẫm ướt (-) (xê) mạch lệ (sầu) (hò)
57.- ( -- ) ( -- )
( -- ) Buổi chiều về (hò)
gió rì-rào (xàng) thổi lộng (=) (xề)
tiễn đưa linh-hồn (-) (hò) nhị nữ ra (đi) (xang)
58.- Tuy xác thân (xang) vùi sâu (-) (xể)
lạnh dưới dòng sông (xang) ( -- )
Nhưng uy danh (liu) cảa Trưng-(vương) (liu)
là tấm gương (xê) cho hậu thế soi (chung) (xang)
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung