Karaoke Giang nam lớp 1-3-4 - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Giang nam lớp 1-3-4

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Giang Nam lớp 1-3-4

Khắc Chung Tiễn Huyền Trân - Soạn lời: Song Bác

Giang Nam (lớp 1-3-4)
 
Khắc Chung Tiễn Huyền Trân
 
Soạn Giả…Song_Bác
 
 
(Ngâm Lối)…..
 
Trăng đêm nay… sao mờ nhạt quá…
 
Gió nhẹ đưa… cho lá vàng rơi…
 
Ta ngồi đây…nức nỡ giữa trời…
 
Tay ôm trọn…khung trời lạnh giá 00-55
 
(Lớp…I )
 
01-…………………(+)…………………(+)
 
…………………….(+)  …Giữa hoàng cung (Oan)
 
………Người ta (Liu)…….đang__(Liu)
 
__Rộn rã__(Lĩu) tổ chức hôn nhân (Oan)
 
02-………Đèn hoa (Liu) rực rở__(Lĩu)
 
__Trăm sắc ngàn hoa (Oan)……………….(Oan)
 
………….Lo cho (Liu) công chúa Huyền Trân (Oan)
 
……Lễ vu quy (Liu) tưng bừng triều nội (Xệ)
 
03-………………….(+)……………………(+)
 
……………………..(+) Vài khắc nữa thôi (Xê)
 
……Ta làm kẻ (Liu)……. phu sa__(Liu)
 
__Tiễn công nương__(Xê) xuất giá theo chồng (Hò)
 
04-……Ơi hỡi (XG) Khắc Chung__(Xê)
 
__Sao nỡ đành lòng (Hò)……………..(Liu)
 
……….Tự mình (Xề)…đi đưa tiển (Lĩu)
 
__Người mình thầm yêu (Liu)…………….(Liu)
 
05………………..(+)………………….(+)
 
………………….(+) Kìa hỡi Khắc Chung (Oan)
 
__Sao người lại (Liu) …ngồi đây__(Liu)
 
…….Khi hôn lễ__(Lĩu) đủ đầy trăm quan (Oan)
 
06-…...Hãy vào trong (Liu)…..chia sẻ__(Liu)
 
__Vui cùng hoàng gia (Oan)…………….(Oan)
 
……..Tướng quân (Liu) cứ để mặc ta (Oan)
 
__.....Ngồi đây (Liu )với nỗi sầu tàn tạ (Xệ)
 
07-………………..(+)…………………….(+)
 
……………………(+) Cay đắng xót xa (Xê)
 
………Cho một (Liu)….cành hoa__(Liu)
 
…………Chịu nhiều__ (Xề) mưa bão phong ba (Oan)
 
08-………Trọn kiếp (Liu)…xa nhà___(Xề)
 
__Làm vợ người ta (Oan)………………….(Oan)
 
………….Rồi đây (Liu) dân quốc Xiêm La (Liu)
 
………Sẽ gọi ta (Xê) là Chế Mân hoàng hậu (Lịu)
 
09-……………………(+)………………………..(+)
 
……………………….(+) Văn võ quần thần (Hò)
 
………Vui mừng (Xư)… ca tụng__(Xự)
 
…….Cho công nương___(Xê) đẹp nghĩa châu trần (Hò)
 
10-………Bá tánh (XG)…thần dân___(Xê)
 
__Chiêng trống vang rần (Hò)………………………..(Liu)
 
…………Thần hạ (Xư) xin chúc công nương (Xê)
 
………..Lên đường (Hò) vạn sự bình an (XG)
 
11-……….Ta vừa (XG) được nghe__(Xê)
 
__Hoàng huynh ra lệnh truyền (Hò)…………….(Liu)
 
………..Đoàn quân (Xư) hộ giá công nương (Xê)
 
……Khắc Chung chàng (Xê) thống lãnh trăm quân (XG)
 
12-………..Là một (XG)… đặc ân___(Xê)
 
__Quá sức thần đây (XG)………………….(XG)
 
………Tiễn người yêu (Xê) cất bước theo chồng (Hò)
 
………Đau lòng (Hò) ta lắm hỡi Huyền Trân (XG)
 
13-…………………….(+)………………………..(+)
 
………………………..(+) Một cuộc hôn nhân (Liu)
 
..............Khi__(Liu) thượng hoàng lãm du (Liu)
 
…..Sáu năm trước (Xê) đã sắp đặt an bày (Xàng)
 
14-………………….(+)……………………..(+)
 
……………………...(+) Cống phẩm hôn nhân (Liu)
 
……Hai châu__(Liu) Châu Lý và Châu Ô (Liu)
 
………Làm cho (Liu) mát dạ quần thần (Xàng)
 
15-………Còn riêng (XG) …lòng ta__(Xê)
 
__U sầu dịu vợi (Lịu)………………….(XG)
 
………Bao năm (Xê)…..chờ đợi___(Lịu)
 
……Được cùng ai__(Xê) lên tới cung Hằng (Hò)
 
16-………Hỏi gió (XG)…hỏi trăng__(Xê)
 
__Có thấu cho lòng (Hò)…………………..(Liu)
 
………Của nàng (Xề) Huyền Trân công chúa (Lĩu)
 
__Dưới quyền nhà vua (Liu)…………………...(Liu)
 
Lớp III
 
35-……………………..(+)…………………………(+)
 
…………………………(+) Đã bao năm rồi (Hò)
 
_____Hạ thần (Xàng) …cam lòng__(Xề)
 
…Làm người thầy__(Hò) chỉ dạy công nương (XG)
 
36-……..Mũi chỉ (XG)…đường kim__(Xê)
 
__Ở chốn hậu cung (XG)……………………..(XG)
 
………Lặng câm (Liu) với mối tình chung (Liu)
 
……Vì lệnh vua (Xê) ngăn cấm tình ta (XG)
 
37-……Để rồi (XG)…giờ đây__(Xê)
 
__Hai phía trời xa (XG)………………….(XG)
 
………Vạn nẽo (Lĩu)…quan san__(Oan)
 
….Biết bao giờ__(Xề) mới được trùng hoan (Oan)
 
38-………Làm thân (Liu)…nhi nữ__(Lĩu)
 
__Gánh lấy giang san (Oan)………………….(Oan)
 
………Đâu rồi (Xề) quan văn quan võ (Liu)
 
__Đâu rồi muôn dân (Liu)……………….(+)
 
39-…………………….(+)…………………(+)
 
……………….………..(+) Do bọn rợ Mông (Oan)
 
……Sau ba lần (Liu)…bị quân ta__(Liu)
 
__Đánh cho bại thảm__(Lĩu) nên ôm hận trong tâm (Oan)
 
40-……….Âm thầm (Liu)…ẩn nhẫn__(Lĩu)
 
__Chờ đợi thời cơ (Oan)………………..(+)
 
………..Thượng hoàng (Xề) phòng xa tích lũy (Lĩu)
 
__Giềng mối kết thân (Liu)…………………….(+)
 
41-…………………….(+)……………………….(+)
 
…………………….…..(+) Gìn giữ giang san (Liu)
 
………Cần chi__(Liu) đến một hồng nhan (Liu)
 
………Ước gì ta (Xế) không ở chốn cung vàng (Xề)
 
42-………….Không  (Liu)) là một công nương (Xế)
 
………Tầm thường (Xừ) không sắc không hương (Xê)
 
………Không vấn vương (Liu) chuyện nước chuyện non (Xê)
 
……Thì tình riêng (Xê) không đau thương oằn oại (Lịu)
 
43-……………………..(+)………………………..(+)
 
…………………………(+) Thần xin công nương (XG)
 
………….Chớ nên (XG)…sầu thương__(Xê)
 
……Thần xin hầu hạ__(Xự) đưa tiễn công nương (Xê)
 
44-………Đường xa (Liu) vạn dặm đăng trình (Xừ)
 
__Với tấm tình chung (Xê)…………………….(+)
 
………Một lần thôi (Liu) sau sẽ không còn (Xề)
 
………đến khi (Xê) lên ngôi hoàng hậu (Lịu)
 
45-……………………..(+)……………………..(+)
 
…………………………(+) Sao giờ này đây (Xê)
 
………Chàng nói (Liu)…chi câu__(Liu)
 
……Cho lòng đau__(Xê) như ai xé ai bào (Hò)
 
46-………Chỉ có (XG) Khắc Chung__(Xê)
 
__Làm thiếp nghẹn ngào (HÒ)………………(Hò)
 
………Tâm sự (Xự) công chúa Huyền Trân (Xê)
 
__Khắc Chung là người (Xê) rõ thấu từng phân (XG)
 
 
Lớp IV
 
 
47-………Từ lâu (Xê) thiếp chỉ yêu chàng (Hò)
 
__Điện ngọc cung vàng (Hò) không đổi được Khắc Chung (XG)
 
......................................(+)……………………………(+)
 
…………………………..(+) Huyền Trân công nương (XG)
 
48-………Trên đèo (XG)…Hải Vân___(Xê)
 
__Trời phủ nhiều sương (XG)…………………….(XG)
 
……….Xin công nương (Xê) bảo trọng thân vàng (Hò)
 
……Chiếc áo quàng (Hò) đẩm ướt sương khuya (XG)
 
49-…………………….(+) Hạ bút đề thi (XG)
 
……Nàng viết bài (Hò) Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Xê)
 
………Sao nghe (Liu) nức nỡ sầu bi (Xê)
 
……Lòng dũng tướng (Xê) tủi hờn trong dạ (Xự)
 
50-………Đáp tạ (XG)…công nương__(Xê)
 
__Thần họa xướng một bài (Hò)…………………(Hò)
 
………Ngàn dặm (Xự) núi rừng trời mây (Xê)
 
………Tiễn đưa ai (Xê) máu hận dâng đầy (Hò)
 
51-………………….(+)………………………(+)
 
……………….……..(+) Còn phút giây này (Hò)
 
___Hai ta cùng (Xàng) …tỏ bày__(Xề)
 
……Những gì còn__(Hò) chất chứa trong tim (XG)
 
52-………Rồi mai (XG)…xa cách__(Xê)
 
__Biết nói gì thêm (XG)………………………(XG)
 
………Khi quê hương (Liu) vắng bóng Huyền Trân (Liu)
 
……Mối tình chung (Xê) biên giới chia phân (XG)
 
53-……Lời yêu thương (Xê) sao dám tỏ bày (Hò)
 
…..Khi bên ngoài (Hò) đầy ấp cẩm vệ quân (XG)
 
…………………………(+)………………………(+)
 
…………………………(+) Ôm mối tình câm (XG)
 
54-………Múa kiếm (XG)…dưới trăng__(Xê)
 
__Chém rụng nhành dương (XG)……………….(XG)
 
………Như chém tan (Xê) khúc hận đoạn trường (Hò)
 
……Lá rụng bên đường (Hò) như lệ ai rơi (XG)
 
55-……………………….(+) Hỡi Khắc Chung ơi (XG)
 
………Chiêm thành (Hò) mình đã đến nơi (Xê)
 
……Thiếp nghe (Liu) hồn lạc lõng chơi vơi (Xê)
 
……Biết rồi ai (Xê) có chờ có đợi (Xự)
 
56-………Dịu vợi (XG)… quan san__(Xê)
 
__Thui thủi một mình (Hò)…………………..(Hò)
 
……muôn vạn dặm (Xự) dẫm nát hồn trinh (Xê)
 
__Huyền Trân Khắc Chung (Xê) tan vỡ duyên tình (Hò)
 
57-……………………………(+)……………………….(+)
 
……………………………….(+) Nàng đã nhập thành (Hò)
 
___Thôi rồi (Xàng)…cam đành__(Xề)
 
___Tan tành__(Hò) giấc mộng ngày xanh (XG)
 
58-………Ơi hỡi (XG)…Huyền Trân__(Xê)
 
__Khắc Chung sầu than (XG)…………………..(XG)
 
………Cho một (Liu) dũng tướng hiên ngang (Liu)
 
……Lại không (Xê) bảo vệ được cho Huyền.. Trân.  ( Xang )
 
 
              11/01/2017
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung