Karaoke Lưu thủy trường - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Lưu thủy trường

DU LIEU > Karaoke tài tử
Lưu Thủy Trường

Trần Bình Trọng - Tác giả: Song Bác

Lưu Thủy Trường
Trần Bình Trọng
Soạn lời: Song Bác

Ngước mặt nhìn trời không biết thẹn
            Cuối đầu ngó đất chẳng hổ ngươi
            Nợ nước ơn vua đều giữ vẹn
            Trung nghiã mười phân bén cả mười
1.Vào thời Thánh Tông nhà...  Trần(hò)
Lần thứ hai--- chống với Nguyên Mông (liu)
2.Có một danh tướng phi thường(hò)---
Chính Trần Bình Trọng Bảo Nghiã Vương(xang)
3.Người Huyện Thọ Xuân(xang)
Thuộc dòng dõi--- vua Lê Đại Hành(hò)
4.Thân sinh là ông Lê Phụ Trần(hò)---
Bà Lý Chiêu Hoàng đích thị mẫu thân(xang)
5.Năm một hai tám mươi lăm(xê)
Bọn ngoại xâm--- lại tràn sang Đại Việt(xự)
6.Hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt(xự)---
Lệnh cho con là thái tử Thoát Hoan(xang)
7.Làm Trấn Nam Vương của quân Mông(xê)
Với năm mươi vạn quân --- cực kỳ hùng mạnh(xự)
8.Quân ta mấy lần bại trận(xự)---
Trước sức tấn công của quân Nguyên ào ạt(cộng)
9.Ngài Hưng Đạo Vương(u)
Giao cho Trần Bình Trọng--- trấn thủ vùng Thiên Mạc(cộng)
10.Một ranh giới liền cùng Đà Mạc(cộng)---
Tìm cách cầm chân tiến quân của giặc(xự)
11.Giữ an tòan và bí mật(xự)
Cho quân ta--- rút khỏi thành Thăng Long(xê)
12.Tư lệnh Thoát Hoan của quân Mông(xê)---
Dốc hết toàn lực ra lệnh tấn công(liu)
13.Tên Ô Mã Nhi(u)
Cùng tả thừa Lý Hằng--- và hữu thừa Khoan Triệt(cộng)
14.Truy đuổi bằng được quân  Đại Việt(cộng)---
Lần nầy chúng quyết giết chết hết hai Vua(u)
15.Bảo Nghĩa Vương(u)
Thao lược dùng--- chiến sách để cự đương(u)
16.Làm cho nhiều quân giặc tử thương(u)---
khiến chúng không tài nào đuổi kịp nhị Vương(liu)
17.Trần Bình Trọng đả thành công(u)
Hòan thành nhiệm vụ--- vô cùng quan trọng(cộng)
18.Thắng lợi về mặt chiến lược(cộng)---
Có công đầu  việc chặn bước tiến  quân Nguyên(xê)
19.Nhưng vì sự chênh lệch quá xa(xê)
Giữa quân địch--- với lại quân ta(xê)
20.Nên đành thất thế chốn trường sa(xê)---
Anh hùng mạc lộ hủy rồi một tài hoa(liu)
21.Quân giặc bắt được ông(u)
Thoát Hoan bỏ nhiều công--- dụ ông hàng giặc(cộng)
22.Nhưng ngài trước sau một mặt(cộng)
Trung can nghiã đảm xem nhẹ tử xanh(xê)
23.Nằm trong khoang thuyền(xề)
Quyết lòng tuyệt thực dù giặc cố khuyên(liu)
24.Ban cho ngài tước trọng quyền cao(liu)---
Về đầu quân Nguyên sẻ được phong hầu(xề)
25.Nhưng bọn chúng có ngờ đâu(u)
Chúng đang đối đầu--- với Trần Bình Trọng(cộng)
26.Kế chiêu hàng không  còn hy vọng(cộng)---
Vì ông đả lớn giọng khẳng khái trả lời(xàng)
27.Những câu nói tới ngày nay(xang)
Còn truyền tụng--- mãi mãi đời đời(hò)
28.Tên tuổi thêm sáng ngời(hò)---
Quân giặc rụng rời trước khí tiết nhà Nam(xang)
29.Ta thà làm quỷ nước Nam(xê)
Chớ không thèm--- làm Vương đất giặc(cộng)
30.Nay ta đả rơi vào tay giặc(xự)---
Chỉ có chết can gì phải hỏi lôi thôi (xê)
31.Một câu nói mang nhiều biểu tượng(cộng)
Của tinh thần yêu nước--- cho quân tướng sau nầy(xàng)
32 - Trần Bình Trọng đáng mặt râu mày(xề)
Cứng cỏi lòng trung nghiã ngàn thu tỏ đại danh.(liu).
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung