Karaoke Nam đảo 67 câu - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Nam đảo 67 câu

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Nam đảo 67 câu

Bình Ngô Đại Cáo - Tác giả: Song Bác

NAM ĐẢO ( đảo ngũ cung )

Bình Ngô Đại Cáo
Viết lời : Song Bác

01-Thời Hồ Qúy Ly (xê) nổi lên (-)
cướp ngôi vua của nhà Trần ( lịu )
02-Khiến cho dân lành chiụ lầm than(-)(xê)
Làm cho nước mất nhà tan(-)(xê)
03-Quân tàu đã viện cớ để tràn sang(xê)
Hồ Qúy Ly thế yếu phải quy hàng (lịu)
04-Hai tay dâng nạp ngai vàng(-)(phàn)
Nước nhà lại lệ thuộc ngọai bang(-)(xê)
05-Hồ Quý Ly cùng một số cận quan (xê )
Đều bị bắt(-) đưa sang qua Tàu (lịu)
06-Ông Nguyễn Trải rất âu sầu (-)(phàn)
Vì trong số quan hầu có cha ông (-)(xê)
07-Là người vẹn hiếu toàn trung(xê)
Nguyễn Trải quyết theo cha đi đến cùng(xề)
08-Nhứt định sanh tử một lòng(-)(xề)
Với thân phụ ông là Nguyễn Phi Khanh(-)(liu)
09-Con ơi chuyện hai nước  giao tranh(liu)
Thắng thua là chuyện đã đành(xề)
10-Nếu con còn có lòng thành(-)(xề)
Thì nên để dành tâm huyết(-)(ú)
11-Làm trai phải giữ gìn khí tiết (ú)
Khóc than khôn siết thì có được gì đâu (phan)
12-Nợ nước trước tình nhà sau (-)(phan)
Con quay về lo chuyện ngày sau(-)(liu)
13-Nguyễn Trải đau lòng tiễn biệt cha (xang)
Nhìn theo thân phụ đi về phía trời xa. (liu)
14-Lệ lòng lã chã đôi hàng(-)(xề)
Trung hiếu lưỡng toàn nặng vai mang(-)(liu)
15-Chứa bầu nhiệt huyết đầy ấp tâm can(liu)
Khi non sông đang bị dày xéo điêu tàn(xề)
16-Nơi nơi khói lửa ngập tràn(xề)
Nên tìm đường giành lại giang san(-)(liu)
17-Lần cuối cùng nhìn lại ải Nam Quan(liu)
Cảnh vật hoang sơ thành quách điêu tàn(xề)
18-Lũ giặc Minh cuồng sát vô vàn(-)(xề)
Những oan hồn ta thán(-)(ú)
19-Lòng sôi trào căm thù hận oán (ú)
Nguyễn Trải nguyền đánh đuổi ngoại bang (phan)
20-Mười năm đầy vất vã gian nan(-)(phan)
Luôn cùng tuế nguyệt trơ gan (-)(xê)
21-Bọn giặc Minh đàn áp dã man (xê)
Nhiều nhóm quân khởi nghiã phải rã tan (xê)
22-Nghiên cứu những chiến cuộc ngỗn ngang(-)(xê)
Thấy lòng dân rất hoang mang(-)(xê)
23-Nguyễn Trải đã có sự tính toan(xê)
Muốn thắng giặc phải có kế sách rõ ràng(ụ)
24-Nên quyết định lên đàng(-)(phan)
Dẫn Trần Nguyên Hãn vào Lam Sơn(-)(xê)
25-Dâng Bình Ngô Sách cho Bình Định Vương(xê)
Những sở học của mình ..[Lịu]
26-Khuyên Lê lợi muốn lấy thành(-)(phan)
Phải thu phục được lòng dân(-)(xê)
27-Trước hết phải dùng đến Công Tâm(xê)
Đem nghiã nhân chiêu đãi quân binh (Xư)
28-Khi đã thâu phục được lòng người(-)(Xư)
Lo gì không thắng được giặc Minh(-)(xang)
29-Lê Lợi xem qua thất hồn kinh(xê)
Vô vàng cảm tạ Tiên Sinh (Xư)
30-Lê Lợi xin nghiêng mình(-)(Xư)
Mời Tiên Sinh toạ trung dinh(-)(xang)
31-Nguyễn Trải ra lệnh cho tất cả quân binh(liu)
Dùng mật ong viết lên lá rừng(xề)
32-Lê Lợi vi quân Nguyễn Trải vi thần(-)(xề)
Cho kiến đục chữ thành câu(-)(liu)
33-Nguyễn Trải được phong Tuyên Phụng Đại Phu(liu)
Ông đưa ra nhiều chiến lược diệt thù(xề)
34-Ngay vào những năm đầu(-)(xề)
Quân ta hầu như quá ít(-)(ú)
35-Nguyễn Trải khuyên Lê lợi nên tạm rút(ú)
Đem quân về trấn thủ Lam Sơn(phan)
36-Một mặt ông viết thư(-)(phan)
Hòa hoãn với Trần Trí(-)(ú)
37-Vào năm một ngàn bốn trăm hai mươi bốn(ú)
Nguyễn Trãi đã dùng liên hoàn kế(ú)
38-Giả tiến đánh Nghệ An Thành(-)(xề)
kế thực hư, hư giả(-)(ú)
39-Chia quân ra đi ba ngã(ú)
Tiến đánh thẳng vào Trà Lung(phan)
40-Một mặt trực tiếp gặp tướng nhà Minh(-)(phan)
Thuyết phục lung lay lòng quân lính(-)(ú)
41-Tướng nhà  Minh là Thái Phúc(Liu)
Nghe Nguyễn Trãi phân giải đôi đàng(xề)
42-Đành thúc thủ quy hàng(-)(xề)
Vương Thông nhiều lần bại trận(-)(ú)
43-Gặp nghĩa quân ta đều lẫn tránh(ú)
Rút về cố thủ thành Đông Quan(phan)
44-Bọn chúng rất hoang mang(-)(phan)
Mong chờ đợi viện binh(-)(liu)
45-Nguyễn Trãi bài kế thâm sâu(xang)
Chúng đang cố thủ thành cao(liu)
46-Ta khó tấn công vào(-)(xề)
Chỉ tướng tổn binh hao(-)(liu)
   47-Chi bằng ta cứ dưỡng binh(liu)
         Và cho khuyến dụ dân tình(xề)
   48-Chờ viện binh
đến cứu thành(-)(xề)
Quyết một trận tử sanh(-)(liu)
   49-Quả đúng như dự kiến của tiên sanh(liu)
Địch quân bị đánh tan tành(xề)
   50-Tuyên ngôn độc lập hoà bình(-)(xề)
Với bài Bình Ngô Đại cáo(-)(ú)
   51-Khắp nơi nơi rền vang tiếng pháo(ú)
        Nước nhà hết cảnh lao đao(phan)
   52-Truyền tụng mãi vạn đời sau(-)(phan)
        Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi vươn cao(-)(xê)
       01-Nhưng triều đình lắm phường gian nịnh(xệ)
        Vu ông giết vua tội tày đình(liu)
   02-Ôm hận nỗi oan tình(-)(xàng)
Ba họ chẳng tồn sinh(-)(liu)
   03-Một nhà quân sự khéo dùng binh(liu)
        Một chính trị gia rất tài tình(xàng)
   04-Ba tấc lưỡi đoạt lấy thành(-)(xàng)
        Nhà ngoại giao rất cao minh(-)(liu)
   05-Nhà văn hoá lỗi lạc uyên thâm(liu)
        Sánh với bác học cao tầm(xàng)
   06-Quân Trung Từ Mệnh Tập như thần(-)(xàng)
         Khiến giặc ngoài kinh tâm(-)(liu)
   07-Nhà thơ kiệt xuất ai dám sánh bằng (Xệ)
        Một kho sách quý hơn vàng (liu)
   08-Để cho hậu thế soi đàng(-)(xàng)
        Tạo trang sử Việt rỡ ràng(-)(xàng)
   09-Bàng hoàng vị anh hùng dân tộc(xệ)
        Muôn dân thương khóc sầu than(liu)
   10-Côn Sơn nước biếc non ngàn(-)(xàng)
       Tưởng an nhàn thú điền viên(-)(liu)
   11-Ai ngờ những thảm khốc oan khiên(liu)
        Luôn đeo đuổi bậc thánh hiền(xàng)
   12-Mang uất ức ưu phiền(-)(xàng)
        Vụ án Lệ Chi Viên(-)(liu)
   13-Cầu mong người được bình yên(liu)
        Thong dong nơi chốn cữu tuyền(xàng)
   14-Trần gian vương lắm luỵ phiền(-)(xàng)
         Xin quên hết sầu riêng(-)(liu)
   15-Thần dân muôn đời cầu nguyện(xệ)
         Cho Nguyễn Trãi bậc thánh hiền (xàng )
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung