Karaoke Phú lục chấn - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Phú lục chấn

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Phú lục chấn

Thúy Kiều bán thân - Tác giả: Trần Ngọc Thạch

Phú lục chấn
Thúy Kiều bán thân
Soạn lời: Trần Ngọc ThạchI .

1 - (------) Thằng bán tơ (U )
Đặt điều _ vu oan , giá họa (Cg^.)

2 - Gán cho những tội tình xa lạ (Cg^.)__
Khiến họ Vương, gặp cảnh tai ương (U )

3 - (---U---) Rường cao (U )
Rút ngược __ sợi dây oan (U )

4 - Dẫu là đá  cũng nát gan (U )__
Trách cơ Trời, gây bể khổ mênh mông (Liu)

5 - (---Liu---) Chàng Kim Trọng (Cg^.)
Hãy còn __ muôn dậm tha phương (Xê)

6 - Hộ tang Chú tại Liêu Dương (Xê)__
Nào có hay, tai biến bể dâu (Liu)

7 - (---Liu---) Van lạy (Cg^.)
Nhìn Cha già __ vò võ xanh xao (U )

8 - Duyên hội ngộ  đức cù lao (U )__
Hiếu  tình, khó vẹn đôi (Liu)__

II .

9 - (---Liu---) Nàng đã quyết (Cg^.)
Bán mình __ để chuộc tội cho Cha (Liu)

10 - Đành phụ người đi xa (Liu)__
Thân còn chẳng tiếc , tiếc chi duyên tình (Xề)

11 - (---Xê---) Xôn xao (Xg)
Tin sương __ đồn đại xa gần (Xự)

12 - Thúy Kiều phải bán thân (Xê)__
Một người viễn khách, tìm vào vấn danh (Xg)

13 - (---Xg---) Mã Giám Sinh (Xê)
Vốn là __ một tên bợm già (Xự)

14 - Một phường mạt cưa mướp đắng (Cg^' )__
Cùng Tú Bà, bán phấn buôn hương (Xê)

15 - (---Xê---) Nghe Kiều tài sắc, (Cg^.)
Phải bán thân __ để cứu Cha già (Xg`)

16 - Liền bỏ bốn trăm vàng (Xg`)__
Giã cưới về Lâm Thanh (Xê)__

III .

17/9 - (---Xê---) Đau xót (Xg^.)
Thúy Kiều __ vĩnh biệt thân nhân (Liu)

18/10 - Dặn em là Thúy Vân (Liu)__
Xót tình máu mũ , nước non thay lời (Xề)

19/11 - (---Xê---) Ôi! Kim Lang (Xg)
Thôi thôi __ Thiếp đã phụ chàng (Xự)

20/12 - Cam bạc phận hồng nhan (Xê)__
Để cho em , chắp mối tơ duyên (Xg)

21/13 - (---Xg---) Mai sau (Xê)
Đốt hương __ dạo phím tơ nầy (Xự)

22/14 - Thấy hiu hiu ngọn gió (Cg^' )
Thì chị về, chứng mối duyên em (Xê)
 
23/15 - (---Xê---) Theo người trở gót (Cg^.)
Bước đi __ mỗi bước một dừng (Xg`)

24/16 - Lệ tuôn mãi không ngừng (Xg`)__
Cảnh tử biệt, sanh ly ! (Xê)__

IV .

25 - (---Xê---) Chốn trú phường (Hò)
Con ong __ đã tỏ nẻo đi về (Xự)

26 - Một cơn mưa gió nặng nề (Xự)__
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương (Xê)

27 - (---Xê---) Lâm Truy (Xê)
Gặp Tú Bà __ mở cửa Thanh Lâu (Xê)

28 - Kiều thơ dạy ngờ đâu (Xê)__
Nàng bị ép buộc tiếp khách đa tình (Xg`)

29 - (---Xg---) Thân nầy (Hò)
Thôi thì __ một thác cho xong (Xg)

30 - Nhưng số kiếp còn long đong (Xg)__
Gạt gẩm nàng , thêm có gã Sở Khanh (Liu)

31 - (---Liu---) Tại lầu Ngưng Bích (Cg^' )
Sở Khanh ngỏ ý __ lấp bể trầm luân (Xê)

32 - Kiều  bày kế thoát thân (Xê)__
Có ngờ đâu, chước quỷ đa đoan (Liu)

33 - (---Liu---) Tan xương nát thịt (Cg^.)
Nàng ê chề __ cho lòng dạ hiểm sâu (U )

34 - Kiếp xưa đã vụng đường tu (U )__
Kiếp nầy chẵng kẽo, đền bù mới xuôi! (Liu)__./.
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung